Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu docs.uci.pb.edu.pl

Politechnika Białostocka zobowiązuje się zapewnić dostępność serwisu internetowego docs.uci.pb.edu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego docs.uci.pb.edu.pl.

Data publikacji serwisu internetowego: 2021-06-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-05-15.

Serwis internetowy jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

  • Ze względu na strukrurę serwisu, może zdarzyć się sytuacja, do grafik nie dodano tekstów alternatywnych.
  • Może się zdarzyć, że elementy, których kliknięcie powoduje uruchomienie linku w nowym oknie / karcie przeglądarki internetowej nie informują o tym. Aktualnie trwają prace nad zapewnieniem dostępności rzeczonych elementów.
  • Niektóre elementy serwisu mogą mieć zbyt mały kontrast.
  • Dopracowania wymaga możliwość nawigacji za pomocą klawiatury.
  • Brak mechanizmu jakim są skip linki służące do pominięcia pewnych sekcji (bloków) w serwisie.
  • Korzystanie z tabel układu wynika z użycia rozszerzeń sphinx.ext.autosummary i sphinx.ext.autodoc. Jest to kod open source innej firmy, więc naprawa wykracza poza zakres tej strony, chociaż będziemy wprowadzać aktualizacje w miarę rozwoju kodu.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-06-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-06-05.

Na serwisie internetowym można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Tomasz Jastrzębski, adres poczty elektronicznej niepelnosprawni@pb.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 501 032 551. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej budynków Politechniki Białostockiej.