Oświadczenie o dochodach w USOSweb

wersja 02.10.2023

Ekran 1 - Rodzina wnioskodawcy

Ekran 2 - Rodzaje osiąganych dochodów w rodzinie wnioskodawcy

Ekran 3A - Dochody opodatkowane w rodzinie studenta

Ekran 3F - Obniżenie dochodu z powodu przeciwdziałania COVID-19

Ekran 3B - Dochody opodatkowane w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej

Ekran 3C - Dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Ekran 3D - Pomniejszenie dochodów o alimenty płacone na rzecz osób spoza rodziny

Ekran 3E - Dochody uzyskane po roku 2021

Ekran 4 - Ubieganie się o świadczenia bez podawania dochodów rodziców lub opiekunów oraz ich dzieci

Ekran 6 - Dokumentacja

Ekran 6A - Załączanie plików

Ekran 7 - Podsumowanie

Podsumowanie - zarejestrowanie oświadczenia

W oświadczeniu o dochodach rokiem bazowym w roku 2023/2024 jest rok 2022. Pojawiające się daty na zrzutach ekranów w poniższej instrukcji są tylko przykładowe.

Po zalogowaniu się należy wybrać zakładkę DLA WSZYSTKICH (1) a następnie WNIOSKI (2)

Zakladka DLA WSZYSTKICH - WNIOSKI z wnioskami

Widoczna jest tu lista dostępnych wniosków. Przy oświadczeniu o dochodach wybieramy zacznij wypełniać (3).

Uwaga! Należy bardzo dokładnie czytać komunikaty pojawiające się na kolejnych ekranach wniosku. Zapobiegnie to błędom, które spowodują, że koordynator będzie odsyłał wniosek do poprawy lub uzupełnienia.

Ekran 1 - Rodzina wnioskodawcy

Ekran 1, regulacje prawne, rodzina wnioskodawcy

Na dole pierwszego ekranu należy podać wszystkich członków rodziny (w tym siebie). Kolejne osoby dodajemy klikając dodaj (4), wpisujemy imię i nazwisko, wybieramy datę urodzenia (5) a następnie z listy pokrewieństwo i główne zajęcie (6). Tabela z m.in. imionami, nazwiskami, rokiem urodzenia

Powyżej przykład wypełnionej tabeli, po uzupełnieniu klikamy DALEJ (7).

Ekran 2 - Rodzaje osiąganych dochodów w rodzinie wnioskodawcy

Ekran 2 z tabela, gdzie dla rodziny dochody z grup A - opodatkowane, B - ryczalt, C - niepodlegające opodatkowaniu, D - pomniejszenie dochodu i E - uzyskane po roku 2019

Na drugim ekranie dla każdego członka rodziny należy zaznaczyć TAK lub NIE w każdej kolumnie dochodów (8). Po kliknięciu na A – Dochody opodatkowane…(9) można ściągnąć wzór zaświadczenia z Urzędu Skarbowego.

Zaznaczone rodzaje dochodow rodziny: Adrian Abacki ma zaznaczone TAK wynagrodzenie w grupie A, Anna Abacka - wynagrodzenie w grupie B, Adam Abacki w grupie C, a Alicja Abacka w grupie D i E, pozostałe ustawione są na NIE.

W każdym momencie można przerwać uzupełnianie wniosku. Jeżeli klikniemy ZAPISZ (10) system zapamięta uzupełnione dane. Aby ponownie wrócić do wypełniania, w zakładce DLA WSZYSTKICH – WNIOSKI należy kliknąć kontynuuj wypełnianie (11).

Zakladka DLA WSZYSTKICH - WNIOSKI z oswiadczeniem o dochodach z opcją kontynuuj wypelnianie

Zależnie od zaznaczenia dochodów w kolumnach A, B, C, D, E na ekranie 2 (8), pojawią się odpowiednie ekrany 3A, 3B, 3C, 3D, 3E dla poszczególnych członków rodziny.

Przykładowo: dla Alicji Abackiej pojawią się ekrany 3D i 3E (bo tylko w tych kolumnach zaznaczono TAK) (12).

Tabela z zaznaczonymi rodzajami dochodow, Alicja Abacka ma TAK w dochodach D i E

Ekran 3A - Dochody opodatkowane w rodzinie studenta

Ekran 3A z polami dochodow opodatkowanych Adriana Abackiego: dochod, podatek, ubezpieczenie spoleczne, przychody wolne od podatku dla osoby ponizej 26 roku życia, skladki na ubezpieczenie zdrowotne

Na ekranie 3A należy uzupełnić kwotę dochodu, podatku i składek oraz ewentualnie przychody wolne od podatku dla osób do ukończenia 26 roku życia (13).

Uwaga! Wpisz dane z zaświadczenia z Urzędu Skarbowego za 2021 rok a nie z PIT.

Dochody opodatkowane Adriana Abackiego: dochod, podatek, ubezpieczenie spoleczne, przychody wolne od podatku dla osoby ponizej 26 roku życia, ubezpieczenie zdrowotne

Dochodów tych nie należy wpisywać na ekranie 3C, ale trzeba wykazać je w wersji papierowej – oświadczenie do pobrania z ekranu 3C (14).

Ekran 3C z linkiem do pobrania oswiadczenia o dochodach nieopodatkowanych

Jeżeli nie wszystkie dochody były uzyskiwany przez 12 miesięcy poprzedniego roku, nie są uzyskiwane w dniu składania wniosku lub uległy obniżeniu z powodu COVID-19, zaznacza się odpowiednią opcję na dole ekranu (15), dodaje okres osiągania dochodu (16) i wybiera rodzaj dochodu z listy (17).

Zaznaczone NIE przy pytaniu czy dochody nie ulegly zmniejszeniu z powodu COVID-19

Lista dochodow do wyboru, pola do wpisania dochodu, podatki i ubezpieczenia, daty

Jeżeli zostanie zaznaczona opcja, że dochód był w obniżonej wysokości w dniu składania wniosku (18), należy podać datę (19), a resztę danych uzupełnić na ekranie 3F.

Zaznaczona opcja dochod w obnizonej wysokosci, data

W przypadku, gdy dochód nie jest osiągany w dniu składania wniosku (20), należy wskazać powód jego utracenia (21).

Przy zaznaczonej opcji - dochod nie jest osiagany w dniu skladania wniosku, wybiera się z listy powod utracenia dochodu

Ekran 3F - Obniżenie dochodu z powodu przeciwdziałania COVID-19

Ekran ten pojawi się, jeżeli na ekranie 3A zaznaczono, że w dniu składania wniosku osiągany jest dochód o obniżonej wysokości (18). Zależnie od daty (19), od której nastąpiło obniżenie dochodu, pojawi się odpowiednia liczba pól do uzupełnienia, w które trzeba wpisać dochód w poszczególnych miesiącach (22).

Ekran 3F z data obnizenia dochodu z powodu COVID-19 i polami do wpisania tego dochodu

Należy pamiętać o udokumentowaniu danych, zaznaczając odpowiednie załączniki na ekranie 6.

Ekran 3B - Dochody opodatkowane w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej

Ekran 3B z dodawaniem dochodow opodatkowanych w formie ryczaltu

Zgodnie z zaznaczeniem (8) dla Anny Abackiej pojawi się ekran 3B, gdzie należy dodać dochody opodatkowane ryczałtem (23). Rodzaj dochodu wybiera się z listy (24) i zaznacza czy jest on osiągany w dniu składania wniosku.

Fragment ekranu 3B z wyborem rodzaju dochodu z listy oraz datami granicznymi

W przypadku zaznaczenia NIE (25), wybiera się z listy powód utracenia dochodu (26).

Fragment ekranu 3B z zaznaczoną opcją dochod nie jest osiagany w dniu składania wniosku oraz lista wyboru powodu utracenia tego dochodu

Ekran 3C - Dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Ekran 3C z dochodami z zagranicy, z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych, z alimentow, stypendium doktoranckie, ulga na dzieci, zasilek macierzynski z KRUS, stypendia dla bezrobotnych z UE

Stypendia dla bezrobotnych finansowane z Funduszu Pracy, niezależnie od podmiotu, który je wypłaca, również są dochodem nieopodatkowanym. Proszę je wpisać wybierając opcję Inne dochody.

Zgodnie z zaznaczeniem (8) dla Adama Abackiego pojawi się ekran 3C, z dochodami nieopodatkowanymi, gdzie należy rozwinąć i dodać dochody we właściwych kategoriach (27), analogicznie jak na poprzednich ekranach.

Poniżej rozwinięte poszczególne kategorie dochodów nieopodatkowanych.

Dochody zza granicy RP, dochod brutto, podatek, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, daty graniczne

Dochody z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych, powierzchnia w ha, rodzaj własnosci, daty graniczne

Inne dochody z rolnictwa, lista do wyboru m.in. zasilki chorobowe z KRUS

Dochody z alimentow z listą do wyboru, swiadczenie oraz daty graniczne

Stypendium doktoranckie, swiadczenie oraz daty graniczne

Kwota zwrotu otrzymana z tytulu niewykorzystanej ulgi na dzieci

Zasilek macierzynski z KRUS i swiadczenie rodzicielskie

Stypendium dla bezrobotnych z UE

Inne dochody do wyboru z listy np. ekwiwalenty i deputaty

Ekran 3D - Pomniejszenie dochodów o alimenty płacone na rzecz osób spoza rodziny

Zgodnie z zaznaczeniem (8) dla Alicji Abackiej pojawi się ekran 3D, gdzie należy dodać wydatki pomniejszające dochód (28).

Ekran 3D: alimenty na rzecz osob spoza rodziny wnioskodawcy

Ekran 3E - Dochody uzyskane po roku 2021

Zgodnie z zaznaczeniem (8) dla Alicji Abackiej pojawi się również ekran 3E, gdzie należy dodać dochody uzyskane po roku 2021.

Ekran 3E z dodawaniem nowych dochodow po roku 2021, zatrudnienie lub pozarolnicza gospodarcza

Po kliknięciu dodaj (29), przy zatrudnieniu lub działalności pozarolniczej, należy wybrać rodzaj dochodu z listy. System domyślnie ustawia datę początkową na 2021-01-01, a jako datę końcową wstawia datę bieżącą (31) - należy pamiętać o ustawieniu tych dat zgodnie ze stanem faktycznym.

Zatrudnienie lub pozarolnicza do wyboru z listy np. umowy zlecenia

Podobnie dodaje się nowe dochody po roku 2021 (30).

Lista dochodu do wyboru np. zakonczenie urlopu wychowawczego, uzyskanie zasilku lub stypendium dla bezrobotnych

Ekran 4 - Ubieganie się o świadczenia bez podawania dochodów rodziców lub opiekunów oraz ich dzieci

Jeżeli na pierwszym ekranie nie zostali dodani członkowie rodziny , pojawi się ekran 4.

Ekran 4  z pytaniem: czy prowadzisz gospodarstwo domowe z którymkolwiek z rodzicoów lub opiekunow

Jeśli przy Prowadzenie wspólnego gospodarstwa z rodzicami lub opiekunami zaznaczysz NIE (32), nastąpi rozwinięcie ekranu, na którym widać czy spełniasz co najmniej jeden warunek uprawniający Cię do nieuwzględniania dochodów rodziców bądź opiekunów (33).

Warunki przy samodzielnym gospodarstwie domowym: 26 lat, zwiazek, dziecko na utrzymaniu

W przypadku, gdy nie są spełnione warunki i nie została osiągnięta pełnoletniość w pieczy zastępczej (34), na ekranie 4 pojawią się dodatkowe opcje (35).

Zaznaczone NIE przy pytaniu o pelnoletnosc w pieczy zastępczej, pytanie o staly dochod

W przypadku, gdy nie są spełnione warunki samodzielności, nie została osiągnięta pełnoletniość w pieczy zastępczej oraz miesięczny dochód jest poniżej 930,35 zł, system wyświetli dodatkowe ostrzeżenie (36).

Jeżeli zostanie zaznaczona opcja, że pomimo braku spełnienia warunków samodzielności świadomie chcę przejść dalej (37), po kliknięciu DALEJ pojawi się Ekran 6.

Komunikat przy braku spelnienia warunkow samodzielnosci z mozliwoscia zaznaczenia, ze pomimo tego swiadomie chce przejsc dalej

Ekran 6 - Dokumentacja

Na ekranie 6 należy zaznaczyć załączniki dołączane do wniosku, z tego obowiązkowe to z-17 i z-27 (38).

Fragment ekranu 6 z lista dokumentacji i zaznaczonymi wymaganymi zalacznikami z-17 i z-27

Fragment ekranu 6 - lista dokumentacji do zaznaczenia

Fragment ekranu 6 - lista dokumentacji do zaznaczenia

Ekran 6A - Załączanie plików

Na ekranie 6A należy załączyć skany dokumentów, zaznaczonych na ekranie 6, w formacie pdf (39). Przy każdym załączniku należy wybrać osobę oraz podać krótki opis. Jeżeli chcemy dodać więcej załączników klikamy dodaj (40).

Ekran 6A umozliwiajacy dodawanie zalacznikow dla kazdej osoby z rodziny

Ekran 7 - Podsumowanie

Na ekranie 7 widoczny jest, wyliczony przez system, miesięczny dochód netto (41) na jedną osobę w rodzinie oraz lista załączonych dokumentów (z ekranu 6A). Jeżeli dochody nie są poprawne lub brakuje dokumentacji można kliknąć WRÓĆ (42) w celu poprawienia bądź uzupełnienia danych.

Ekran 7 z wyliczonym miesiecznym dochodem netto za rok 2019 i lista  dokumentow

Podsumowanie - zarejestrowanie oświadczenia

Ostatni krok to zarejestrowanie oświadczenia (43). Po rejestracji nie można już nic zmienić, chyba że oświadczenie zostanie cofnięte do poprawy przez koordynatora. UWAGA! Zarejestrowanego oświadczenia nie można usunąć z systemu!

Ekran podsumowania z przyciskiem do zarejestrowania oswiadczenia

Komunikat potwierdzający rejestrację z przycikami ok i anuluj

Zarejestrowane oświadczenie (wraz z wnioskiem o stypendium socjalne) wydrukuj (44) i złóż w dziekanacie, razem z załącznikami.

Szczegoly oswiadczenia z opcja drukuj

Wydrukować oświadczenie można również w zakładce DLA WSZYSTKICH – WNIOSKI (45).

Zakladka DLA WSZYSTKICH - WNIOSKI z zarejestrowanym oswiadczeniem z opcja drukuj

W zakładce DLA WSZYSTKICH – WNIOSKI należy też regularnie sprawdzać, czy oświadczenie nie zostało odesłane przez koordynatora do poprawy bądź uzupełnienia (46).

Zakladka DLA WSZYSTKICH - WNIOSKI z cofnietym do poprawy oswiadczeniem i opcjami: popraw, szczegoly

Najpierw warto przeczytać komentarz od koordynatora, który będzie widoczny w szczegółach wniosku (47), na dole ekranu, w historii zmian stanów wniosku (48).

Historia zmian stanow wniosku z komentarzem od koordynatora

Następnie należy kliknąć popraw (49). Wniosek otworzy się ponownie na ekranie 0, klikając DALEJ przechodzi się do odpowiedniego ekranu, gdzie trzeba nanieść poprawki zgodnie ze wskazówkami koordynatora. Na koniec należy ponownie zarejestrować oświadczenie (43).

UWAGA! Masz 7 dni na dostarczenie brakujących dokumentów!

Pomoc merytoryczna – dziekanat właściwego wydziału, pomoc techniczna – k.kosciuk@pb.edu.pl.