Wniosek o stypendium socjalne

wersja 29.09.2022

Ekran: 0 - Kierunki studiów

Ekran: 1 - Weryfikacja uprawnień

Ekran: 2 - Weryfikacja danych osobowych i dochodu

Ekran: 3 - Rodzaj stypendium socjalnego

Ekran: 4 - Weryfikacja sytuacji materialnej rodziny

Ekran: 5 - Dodatkowe źródła utrzymania rodziny

Informacje uzupełniające - oświadczenie

Podsumowanie - Zarejestrowanie wniosku

Odbiór decyzji

Uwaga! Przed wypełnieniem Wniosku o stypendium socjalne należy wypełnić i zarejestrować Oświadczenie o dochodach.

Po zalogowaniu się należy wybrać zakładkę DLA WSZYSTKICH (1) a następnie WNIOSKI (2). Przy Wniosku o stypendium socjalne należy kliknąć zacznij wypełniać (3).

Zakładka DLA WSZYSTKICH - WNIOSKI z wnioskami z opcją zacznij wypełniać

Ekran: 0 - Kierunki studiów

Na ekranie 0 widoczne będą kierunki studiów podejmowane na Politechnice Białostockiej. Należy podać też informacje o pozostałych studiowanych lub ukończonych kierunkach, klikając dodaj (4).

Ekran 0 ze studiowanymi kierunkami

W polu Wyszukaj należy wpisać fragment lub pełną nazwę uczelni (5), wybrać ją z listy poniżej, podać kierunek, poziom, status i daty. Jeżeli jest więcej ukończonych lub studiowanych kierunków poza Politechniką Białostocką, operację należy powtarzać aż do uwzględnienia wszystkich (4).

Dodawanie innego kierunku, wyszukiwanie po fragmencie nazwy uczelni, kierunek, status i daty

Aby przejść do następnego ekranu zaznacza się Potwierdzam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym (6) i klika DALEJ (7).

W każdym momencie można też przerwać uzupełnianie wniosku. Jeżeli klikniemy ZAPISZ (8) system zapamięta uzupełnione dane.

Aby ponownie wrócić do wypełniania, w zakładce DLA WSZYSTKICH – WNIOSKI należy kliknąć kontynuuj wypełnianie (9).

Zakladka dla wszystkich - wnioski, z opcja kontynuacji wypeln iania

Ekran: 1 - Weryfikacja uprawnień

Na ekranie 1 należy wybrać kierunek na Politechnice Białostockiej, na którym ubiegamy się o stypendium. Jeżeli jest tylko jeden, zaznacza się automatycznie (10) .

Ekran 1 z aktualnym programem studiow

W przypadku niespełniania warunków otrzymania stypendium, a ekranie pojawi się odpowiedni komunikat (11).

Komunikat z powodem odrzucenia wniosku

Ekran: 2 - Weryfikacja danych osobowych i dochodu

Na ekranie 2 należy zweryfikować dane osobowe oraz ewentualnie poprosić dziekanat o ich poprawę bądź uzupełnienie (12).

Ekran 2 z danymi osobowymi, kontem i dochodem

W przypadku braku numeru konta, należy kliknąć ustaw (13), co spowoduje przeniesienie do zakładki DLA STUDENTÓW – stypendia – konto bankowe studenta. Po uzupełnieniu numeru konta, można kontynuować wypełnianie wniosku (9).

Poniżej widoczny jest dochód z zarejestrowanego Oświadczenia o dochodach (14).

Ekran: 3 - Rodzaj stypendium socjalnego

Na ekranie 3 można wybrać stypendium socjalne lub stypendium socjalne w zwiększonej wysokości (15), przy spełnieniu określonych warunków. Jeżeli wybierzemy stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, musimy zaznaczyć powód zwiększenia oraz załączyć przynajmniej jeden dokument w formacie pdf (16) (potwierdzający trudną sytuację). W każdym przypadku konieczne jest wpisanie uzasadnienia (17).

Ekran 3 stypednium socjalne lub socjalne w zwiekszonej wysokosci z uzasadnieniem

Ekran: 4 - Weryfikacja sytuacji materialnej rodziny

Ekran 4 pojawi się, jeśli wyliczony dochód nie przekracza kwoty 600 zł. Należy wtedy załączyć do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji majątkowej rodziny (18), w przeciwnym wypadku konieczne będzie złożenie wyjaśnień dotyczących źródeł utrzymania na następnym ekranie.

Ekran 4 z opcja zalaczenia zaswiadczenia z osrodka pomocy spolecznej

Ekran: 5 - Dodatkowe źródła utrzymania rodziny

Jeżeli na ekranie 4 zaznaczono nie załączam do wniosku o stypendium zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej pojawi się ekran 5, na którym należy podać powód braku tego zaświadczenia (19) oraz wyjaśnić (20) i udokumentować źródła utrzymania rodziny (21).

Ekran 5 z dodatkowymi dochodami rodziny

Informacje uzupełniające - oświadczenie

Przedostatni krok to oświadczenie. Na dole ekranu należy zaznaczyć pole Wyrażam zgodę na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej...

Oswiadczenie i zgoda

Podsumowanie - Zarejestrowanie wniosku

Ostatni krok to zarejestrowanie wniosku (22). Po rejestracji nie można już nic zmienić, chyba że wniosek zostanie cofnięty do poprawy lub uzupełnienia przez koordynatora. Jeżeli istnieje potrzeba poprawy danych na poprzednich ekranach wniosku, należy kliknąć WRÓĆ (23).

Podsumowanie z przyskiem zarejestruj

Wniosek po zarejestrowaniu należy wydrukować (24), podpisać i wraz ze wszystkimi załącznikami dostarczyć do dziekanatu.

Opcja drukowania wniosku

Wniosek wydrukować można również w zakładce DLA WSZYSTKICH – WNIOSKI (25).

Opcja drukowania wniosku w zakladce dla wszystkich - wnioski

W zakładce DLA WSZYSTKICH – WNIOSKI należy również regularnie sprawdzać, czy wniosek nie został odesłany przez koordynatora do poprawy bądź uzupełnienia (26).

Opcja popraw dla wniosku cofnietego do poprawy

Najpierw warto przeczytać komentarz od koordynatora, który będzie widoczny w szczegółach wniosku (27), na dole ekranu, w historii zmian stanów wniosku (28).

Historia wniosku z komentarzem koordynatora

Następnie należy kliknąć popraw (29). Wniosek otworzy się ponownie na ekranie 0, klikając DALEJ przechodzi się do odpowiedniego ekranu, aby nanieść poprawki zgodnie ze wskazówkami koordynatora. Na koniec należy ponownie zarejestrować wniosek (22).

UWAGA! Masz 7 dni na dostarczenie brakujących dokumentów!

Odbiór decyzji

UWAGA! ODEBRANIE DECYZJI JEST WARUNKIEM WYPŁATY STYPENDIUM, MASZ NA TO 14 DNI OD POWIADOMIENIA, ALE ZRÓB TO JAK NAJSZYBCIEJ!

Na adres email zostanie przesłana wiadomość o możliwości odbioru decyzji. Można je odebrać w zakładce DLA WSZYSTKICH - WNIOSKI - lista pism administracyjnych (30), poprzez kliknięcie Odbierz (31).

Lista pism administracyjnych, opcja odbierz

Po kliknięciu Odbierz (31) na podany adres email (32) zostanie wysłany specjalny kod autoryzacyjny. Należy odebrać maila, wpisać kod w okienku i kliknąć przycisk Podpisz potwierdzenie odbioru i odbierz pismo (33). Jeżeli wyświetlony adres email nie jest poprawny, prosimy o kontakt z dziekanatem.

Okienko z mailem i polem na kod odbioru

Otworzy się okienko do zapisu pliku dokumentu, który można również pobrać później korzystając z opcji pobierz podpisany pdf (34). Opcja pobrania podpisanego pdf

Pomoc merytoryczna – dziekanat właściwego wydziału, pomoc techniczna – k.kosciuk@pb.edu.pl.