Wniosek o zapomogę

wersja 31.08.2022

Ekran: 0 - Kierunki studiów

Ekran: 1 - Weryfikacja uprawnień

Ekran: 2 - Weryfikacja danych osobowych

Ekran: 3 - Powody przyznania zapomogi

Ekran: 4 - Dokumenty potwierdzające trudną sytuację

Informacje uzupełniające - oświadczenie

Podsumowanie - zarejestrowanie wniosku

Odbiór decyzji

Po zalogowaniu się należy wybrać zakładkę DLA WSZYSTKICH (1) a następnie WNIOSKI (2). Przy Wniosku o zapomogę należy kliknąć zacznij wypełniać (3).

Zakladka DLA WSZYSTKICH - WNIOSKI z wnioskami z opcja zacznij wypelniac

Ekran: 0 - Kierunki studiów

Na ekranie 0 widoczne będą kierunki studiów podejmowane na Politechnice Białostockiej. Należy podać też informacje o pozostałych studiowanych lub ukończonych kierunkach, klikając dodaj (4).

Ekran 0 ze studiowanymi kierunkami

W polu Wyszukaj należy wpisać fragment lub pełną nazwę uczelni (5), wybrać ją z listy poniżej, podać kierunek, poziom, status i daty. Jeżeli jest więcej ukończonych lub studiowanych kierunków poza Politechniką Białostocką, operację należy powtarzać aż do uwzględnienia wszystkich (4).

Dodawanie innego kierunku, wyszukiwanie po fragmencie nazwy uczelni, kierunek, status i daty

Aby przejść do następnego ekranu zaznacza się Potwierdzam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym (6) i klika DALEJ (7).

W każdym momencie można też przerwać uzupełnianie wniosku. Jeżeli klikniemy ZAPISZ (8) system zapamięta uzupełnione dane.

Przyciski na dole ekranu: ZAPISZ, DALEJ

Aby ponownie wrócić do wypełniania, w zakładce DLA WSZYSTKICH – WNIOSKI należy kliknąć kontynuuj wypełnianie (9).

Zakladka dla wszystkich - wnioski, z opcja kontynuacji wypelniania

Ekran: 1 - Weryfikacja uprawnień

Na ekranie 1 należy wybrać kierunek na Politechnice Białostockiej, na którym ubiegamy się o stypendium. Jeżeli jest tylko jeden, zaznacza się automatycznie (10) .

Ekran 1 z aktualnym programem studiow

W przypadku niespełniania warunków otrzymania stypendium, a ekranie pojawi się odpowiedni komunikat (11).

Komunikat z powodem odrzucenia wniosku

Ekran: 2 - Weryfikacja danych osobowych

Na ekranie 2 należy zweryfikować dane osobowe oraz ewentualnie poprosić dziekanat o ich poprawę bądź uzupełnienie (12).

Ekran 2 z danymi osobowymi, kontem i dochodem

W przypadku braku numeru konta, należy kliknąć ustaw (13), co spowoduje przeniesienie do zakładki DLA STUDENTÓW – stypendia – konto bankowe studenta. Po uzupełnieniu numeru konta będzie można kontynuować wypełnianie wniosku (9).

Ekran: 3 - Powody przyznania zapomogi

Na ekranie 3 należy podać powód prośby o zapomogę (14). Konieczne jest też wpisanie wyczerpującego uzasadnienia (minimum 300 znaków) (15).

Ekran 3 z powodami wnioskowania o zapomoge

Ekran: 4 - Dokumenty potwierdzające trudną sytuację

Na ekranie 4 należy załączyć dokumenty potwierdzające trudną sytuację życiową (w formacie pdf) (16).

Ekran 4 dodanie dokumentu potwierdzajacego Ekran 4 - załączenie pliku

Informacje uzupełniające - oświadczenie

Przedostatni krok to oświadczenie. Na dole ekranu należy zaznaczyć pole Wyrażam zgodę na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej...

Oswiadczenie i zgoda d

Podsumowanie - Zarejestrowanie wniosku

Ostatni krok to zarejestrowanie wniosku (17). Po rejestracji nie można już nic zmienić, chyba że wniosek zostanie cofnięty do poprawy lub uzupełnienia przez koordynatora. Jeżeli istnieje potrzeba poprawy danych na poprzednich ekranach wniosku, należy kliknąć WRÓĆ (18).

Ekran 5 z przyskiem zarejestruj Komunikat ostrzegawczy o braku możliwości usunięcia zarejestrowanego wniosku

Wniosek po zarejestrowaniu należy wydrukować (19), podpisać i wraz ze wszystkimi załącznikami dostarczyć do dziekanatu.

Opcja drukowania wniosku

Wniosek wydrukować można również w zakładce DLA WSZYSTKICH – WNIOSKI (20).

Opcja drukowania wniosku w zakładce dla wszystkich - wnioski

W zakładce DLA WSZYSTKICH – WNIOSKI należy również regularnie sprawdzać, czy wniosek nie został odesłany przez koordynatora do poprawy bądź uzupełnienia (21).

Opcja popraw dla wniosku cofniętego do poprawy

Najpierw warto przeczytać komentarz od koordynatora, który będzie widoczny w szczegółach wniosku (22), na dole ekranu, w historii zmian stanów wniosku (23).

Historia wniosku z komentarzem koordynatora

Następnie należy kliknąć popraw (24). Wniosek otworzy się ponownie na ekranie 0, klikając DALEJ przechodzi się do odpowiedniego ekranu, aby nanieść poprawki zgodnie ze wskazówkami koordynatora. Na koniec należy ponownie zarejestrować wniosek (17).

UWAGA! Masz 7 dni na dostarczenie brakujących dokumentów!

Odbiór decyzji

UWAGA! ODEBRANIE DECYZJI JEST WARUNKIEM WYPŁATY STYPENDIUM, MASZ NA TO 14 DNI OD POWIADOMIENIA, ALE ZRÓB TO JAK NAJSZYBCIEJ!

Na adres email zostanie przesłana wiadomość o możliwości odbioru decyzji. Można je odebrać w zakładce DLA WSZYSTKICH - WNIOSKI - lista pism administracyjnych (25), poprzez kliknięcie Odbierz (26).

Lista pism administracyjnych, opcja odbierz

Po kliknięciu Odbierz (26) na podany adres email (27) zostanie wysłany specjalny kod autoryzacyjny. Należy odebrać maila, wpisać kod w okienku i kliknąć przycisk Podpisz potwierdzenie odbioru i odbierz pismo (28).

Okienko z mailem i polem na kod odbioru

Otworzy się okienko do zapisu pliku dokumentu w formacie pdf, który można również pobrać później korzystając z opcji pobierz podpisany pdf (29). Opcja pobrania podpisanego pdf

Pomoc merytoryczna – dziekanat właściwego wydziału, pomoc techniczna – k.kosciuk@pb.edu.pl.