Wniosek o stypendium rektora da studentów

wersja 14.09.2022

Ekran: 0 - Kierunki studiów

Ekran: 1 - Weryfikacja uprawnień

Ekran: 2 - Weryfikacja danych osobowych

Ekran: 3 - Kategorie osiągnięć

Ekran: 4 - Średnia ocen

Osiągnięcia artystyczne

Osiągnięcia naukowe

Osiągnięcia sportowe

Osiągnięcia studentów I roku studiów przyjętych w roku matury

Informacje uzupełniające - oświadczenie

Ekran 8 - Zarejestrowanie wniosku

Odbiór decyzji

Po zalogowaniu się należy wybrać zakładkę DLA WSZYSTKICH (1) a następnie WNIOSKI (2). Przy Wniosku o stypendium rektora należy kliknąć zacznij wypełniać (3).

Zakladka DLA WSZYSTKICH - WNIOSKI z wnioskami z opcja zacznij wypelniac

Ekran: 0 - Kierunki studiów

Na ekranie 0 widoczne będą kierunki studiów podejmowane na Politechnice Białostockiej. Tu należy również podać informacje o pozostałych studiowanych lub ukończonych kierunkach, klikając dodaj (4).

Ekran 0 ze studiowanymi kierunkami

W polu Wyszukaj należy wpisać fragment lub pełną nazwę uczelni (5), wybrać ją z listy poniżej, wpisać kierunek, zaznaczyć poziom oraz status i podać daty. Jeżeli jest więcej ukończonych lub studiowanych kierunków poza Politechniką Białostocką, operację należy powtarzać aż do uwzględnienia wszystkich (4).

Dodawanie innego kierunku, wyszukiwanie po fragmencie nazwy uczelni, kierunek, status i daty

Aby przejść do następnego ekranu zaznacza się Potwierdzam, że powyższe dane są zgodne ze stanem faktycznym (6) i klika DALEJ (7).

W każdym momencie można też przerwać uzupełnianie wniosku. Jeżeli klikniemy ZAPISZ (8) system zapamięta uzupełnione dane.

przycisk zapisywania wniosku

Aby ponownie wrócić do wypełniania, w zakładce DLA WSZYSTKICH – WNIOSKI należy kliknąć kontynuuj wypełnianie (9).

Zakladka dla wszystkich - wnioski z opcja kontynuacji wypelniania

Ekran: 1 - Weryfikacja uprawnień

Na ekranie 1 należy wybrać kierunek na Politechnice Białostockiej, na którym ubiegamy się o stypendium. Jeżeli jest tylko jeden, zaznacza się automatycznie (10) .

Ekran 1 z aktualnym programem studiow

W przypadku niespełniania warunków otrzymania stypendium, a ekranie pojawi się odpowiedni komunikat (11).

Komunikat z powodem odrzucenia wniosku

Ekran: 2 - Weryfikacja danych osobowych

Na ekranie 2 należy zweryfikować dane osobowe oraz ewentualnie poprosić dziekanat o ich poprawę bądź uzupełnienie (12).

Ekran 2 z danymi osobowymi i kontem

W przypadku braku numeru konta, należy kliknąć ustaw (13), co spowoduje przeniesienie do zakładki DLA STUDENTÓW – stypendia – konto bankowe studenta. Po uzupełnieniu numeru konta, można kontynuować wypełnianie wniosku (9).

Ekran: 3 - Kategorie osiągnięć

Na ekranie 3 należy wybrać kategorie osiągnieć uprawniających do otrzymania stypendium (14).

Domyślnie zaznaczone jest kryterium wyróżniania się w nauce, aby można było uwzględnić średnią ocen.

Ekran 3 z kryteriami

Zaświadczenie o średniej ocen z innej uczelni prosimy przesłać na adres e-mail odpowiedniego dziekanatu przed zarejestrowaniem wniosku:

  • Wydział Architektury: wa.dziekanat@pb.edu.pl
  • Wydział Budownictwa: m.kowalska@pb.edu.pl, h.poznanska@pb.edu.pl
  • Wydział Informatyki: w.obidzinska@pb.edu.pl, i.niemyjska@pb.edu.pl
  • Wydział Mechaniczny: d.kunicka@pb.edu.pl, e.koszewnik@pb.edu.pl
  • Wydział Elektryczny: a.dakowicz@pb.edu.pl, we.dziekanat@pb.edu.pl
  • Wydział Inżynierii Zarzadzania: m.kosciuk@pb.edu.pl, j.matysewicz@pb.edu.pl

Ekran: 4 - Średnia ocen

Najczęściej na ekranie 4 będzie widoczna tylko jedna średnia (15), którą trzeba zaznaczyć, aby została ujęta przy obliczaniu punktów do stypendium.

Ekran 4 ze srednia ocen

Może zdarzyć się, że nie zostaliśmy przypisani do żadnego rankingu zbiorczego, wtedy pojawi się odpowiedni komunikat (16) i należy zgłosić to do dziekanatu.

Ekran 4 z brakiem rankingu

Osiągnięcia artystyczne

Uwaga! Punkty za osiągnięcia artystyczne się nie sumują, brane jest pod uwagę tylko najwyżej punktowane osiągnięcie.

Ekran z dodawanie osiagniec artystycznych

Po kliknięciu dodaj (17) przy wybranym osiągnięciu należy podać jego opis i datę oraz załączyć dokument potwierdzający osiągnięcie w formacie pdf (18). Jeżeli nie załączymy pliku system wyświetli ostrzeżenie, ale pozwoli przejść dalej, jednak koordynator odeśle wniosek do poprawy/uzupełniania. Dodawanie osiagniecia: opis, data, dokument potwierdzajacy

Osiągnięcia naukowe

Uwaga! Punkty za osiągnięcia naukowe się nie sumują, brane jest pod uwagę tylko najwyżej punktowane osiągnięcie. Osiągnięcia naukowe dodaje się analogicznie jak osiągnięcia artystyczne (klikając dodaj, podając opis, datę i załączając plik potwierdzający osiągnięcie).

Ekran z dodawaniem osiagniec naukowych

Osiągnięcia sportowe

Uwaga! Punkty za osiągnięcia sportowe się nie sumują, brane jest pod uwagę tylko najwyżej punktowane osiągnięcie. Osiągnięcia sportowe dodaje się analogicznie jak osiągnięcia artystyczne lub naukowe, klikając dodaj, podając opis i datę. Niezbędny jest załącznik potwierdzający osiągnięcie, z podpisem i pieczęcią Kierownika SWFIS. Należy go ściągnąć (19), uzupełnić, zeskanować i załączyć przy wybranym osiągnięciu. Ekran z dodawaniem osiagniec sportowych

Osiągnięcia studentów I roku studiów przyjętych w roku matury

Dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego na ekranie 3 pojawiają się inne opcje (20). Należy zaznaczyć przynajmniej jedno kryterium.

Kategorie osiagniec dla studenta I roku studiow w roku matury: laureat olimpiady stopnia centralnego lub miedzynarodowej, medalista sportowy

Na kolejnych ekranach będzie można dodać osiągnięcia (21) w wybranych kategoriach.

Dodawanie osiagniecia - laureat olimpiady: opis, data, dokument potwierdzajacy

Informacje uzupełniające - oświadczenie

Przedostatni krok to oświadczenie. Na dole ekranu należy zaznaczyć pole Wyrażam zgodę na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej...

Oswiadczenie i zgoda

Podsumowanie - Zarejestrowanie wniosku

Ostatni krok to zarejestrowanie wniosku (22). Po rejestracji nie można już nic zmienić, chyba że wniosek zostanie cofnięty do poprawy lub uzupełnienia przez koordynatora. Jeżeli istnieje potrzeba poprawy danych na poprzednich ekranach wniosku, należy kliknąć WRÓĆ (23).

Ekran 8 z przyskiem zarejestruj

Wniosek po zarejestrowaniu należy wydrukować (24), podpisać i wraz ze wszystkimi załącznikami dostarczyć do dziekanatu.

Opcja drukowania wniosku

Wniosek wydrukować można również w zakładce DLA WSZYSTKICH – WNIOSKI (25).

Opcja drukowania wniosku w zakladce dla wszystkich - wnioski

W zakładce DLA WSZYSTKICH – WNIOSKI należy również regularnie sprawdzać, czy wniosek nie został odesłany przez koordynatora do poprawy bądź uzupełnienia (26).

Opcja popraw dla wniosku cofnietego do poprawy

Najpierw warto przeczytać komentarz od koordynatora, który będzie widoczny w szczegółach wniosku (27), na dole ekranu, w historii zmian stanów wniosku (28).

Historia wniosku z komentarzem koordynatora

Następnie należy kliknąć popraw (29). Wniosek otworzy się ponownie na ekranie 0, klikając DALEJ przechodzi się do odpowiedniego ekranu, aby nanieść poprawki zgodnie ze wskazówkami koordynatora. Na koniec należy ponownie zarejestrować wniosek (22).

UWAGA! Masz 7 dni na dostarczenie brakujących dokumentów!

Odbiór decyzji

UWAGA! ODEBRANIE DECYZJI JEST WARUNKIEM WYPŁATY STYPENDIUM, MASZ NA TO 14 DNI OD POWIADOMIENIA, ALE ZRÓB TO JAK NAJSZYBCIEJ!

Na adres email zostanie przesłana wiadomość o możliwości odbioru decyzji. Można je odebrać w zakładce DLA WSZYSTKICH - WNIOSKI - lista pism administracyjnych (30), poprzez kliknięcie Odbierz (31).

Lista pism administracyjnych, opcja odbierz

Po kliknięciu Odbierz (31) na podany adres email (32) zostanie wysłany specjalny kod autoryzacyjny. Należy odebrać maila, wpisać kod w okienku i kliknąć przycisk Podpisz potwierdzenie odbioru i odbierz pismo (33).

Okienko z mailem i polem na kod odbioru

Otworzy się okienko do zapisu pliku dokumentu, który można również pobrać później korzystając z opcji pobierz podpisany pdf (34). Opcja pobrania podpisanego pdf

Pomoc merytoryczna – dziekanat właściwego wydziału, pomoc techniczna – k.kosciuk@pb.edu.pl.